Adatvédelmi tájékoztató Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG

Adatvédelmi tájékoztató

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Ezen weboldal
mind a magyar, mind a közösségi adatvédelmi irányelveket figyelembe veszi, és az ide
vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartja.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak
hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok
törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát a honlapon megadott
információk aktualitására, pontosságára és teljességére vonatkozóan. A honlapról kifelé
irányuló linken keresztül elérhető honlapok tartalmáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

Bevezetés

Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
cím: Hellerstrasse 6., Neunkirchen, D-57290, Németország
közösségi adószám: DE 126576080
cégbejegyzési azonosító: Siegen HRA4941, amelyet a németországi illetékes hatóság adott ki
a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a
továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes
adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése

  • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
   szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
   korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.

Adatvédelmi tájékoztató Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint
például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk
nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése,
valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés
nyilvántartási száma.

Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:
https://thomas.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://thomas.hu/adatvédelmi-tajekoztato

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; 

7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Weboldal működtetéshez a cég tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal
üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Weboldalról történő közvetlen üzenetküldés (ajánlatkérés, visszahívás) esetén a kezelt adatok
köre és az adatkezelés célja:
Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez szükséges.
E-mail cím: Kapcsolattartás.
Telefonszám: Kapcsolattartás, a kérdések hatékonyabb egyeztetése miatt. Nem kötelező adat.
Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot
tartalmazzon.

Adatbiztonsági fokozatok:

Az adatokat és információkat jelentőségük és bizalmassági fokozatuk szerint osztályozzuk:
– közlésre szánt, bárki által megismerhető adatok: A rendszerben ilyen adat nem
található.
– minősített, titkos adatok: A rendszerben lévő összes adat ebbe a kategóriába tartozik.
– a rendszer hálózatára csak a felhasználói azonosítást követően szabad csatlakozni,
– hivatalos anyagot, dokumentumot interneten közzétenni, harmadik fél számára
továbbítani TILOS.

3. Az érintettek köre: A weboldalon érdeklődők köre. Ezeken kívül a közvetlen
kapcsolatfelvételt választók köre.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A közvetlen kapcsolatfelvételt választóknál, az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év.
Ezen felül egyedi esetben, szabályos megkeresés által, az érintett kérésére történő egyedi
törlés esetén a kérelem megérkezésétől számított 24 óra.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat
az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával. 

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését,
vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
– postai úton a Hellerstrasse 6., Neunkirchen, D-57290, Németország címen,
– e-mail útján az info(kukac)robert-thomas(pont)de e-mail címen,
– telefonon Szabó Péter magyarországi képviselőnél, a +36 30 677 1985 számon.

7. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

A tárhely szolgáltató egyben az üzemeltető is, azaz a
Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
ügyfélfogadási idő: munkanapokon 9-16 óráig

8. Az adatkezelés jogalapja: a magánszemély hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania
és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak
akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb
célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése
körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt
cookie” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást
kérni az érintettektől.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a
session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 2
évig tart.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük
van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az
Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverzió követés használata

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá
annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az
érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a
Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le,
akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető
el: policies.google.com

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg
megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére, csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan
használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha
letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése
körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és
„lájkolta” a weboldalt.

4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,
népszerűsítése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról
az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon
valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
közösségi oldalakon.

Adattovábbítás

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási
tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
a) A továbbított adatok köre a közvetlen kapcsolatfelvétel teljesítése érdekében: Név, e-mail
cím és a megkeresés alapja.

3. Az érintettek köre: A közvetlen kapcsolatfelvételt igénybevevő valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja:
– A megkeresések gyors és pontos teljesítése
– a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
– a jogok és kötelezettségek teljesülése

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az egyedi megkeresés
teljesítését követő 2 év.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat
a fenti alapelvek tiszteletben tartásával csak és kizárólag a cég erre megbízott alkalmazottai,
és jogosultsággal rendelkező külsős képviselő kezelheti, minden esetben a jogosultságának
megfelelő mértékben.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti az
adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi
oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon stb. megadott adatokat az
érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával
együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa
az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség),
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • 4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt
  adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

  5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és
  jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az
  adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról,
  felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
 • 6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható, legyen.
 • 7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.
 • 8. Adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

 • jelszavak titkosított tárolása,
 • napi szintű biztonsági mentések,
 • folyamatos virus-check (rosszindulatú kód ellenőrzése)
 • Az érintettek jogai

  1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai
  kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak –
  a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

  2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
  vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
  forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
  címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
  körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett
  személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  3. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős
  útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
  tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok
  körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
  időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
  adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
  tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
  személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a
  továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
  jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
  forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó
  nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett
  személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás

  Jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
  alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
  tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

  6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
  megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

  7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
  rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
  jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
  adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt
  adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést
  törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
  meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóság elrendelte.

  9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
  helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
  nem állapítható meg egyértelműen.

  10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
  mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
  értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem
  sérti.

  11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
  kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
  iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti
  kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,
  továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  Jogorvoslat

  1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
  kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
  érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
  vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

  2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
  legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
  döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának
  megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és

  adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
  annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
  személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
  érvényesítése érdekében.

  3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
  annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

  4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Bírósági jogérvényesítés

  1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
  bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

  2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –
  az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
  érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

  4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
  helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
  megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő
  által kért adat kiadására kötelezi.

  5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes
  adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat
  akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

  6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő
  – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett
  jogai megkövetelik.

  Kártérítés és sérelemdíj

  1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
  követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
  adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

  2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az
  adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi

  jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség
  és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett
  személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
  károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
  súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Szerzői jogok

  A tartalmak és szerkezetek, valamint a márkanevek, logók, képek, grafikák, szövegek,
  grafikonok, hangok, animációk és videók, valamint azok elrendezése a weboldalon szerzői
  jogi védelem alatt állnak.

  1. Miután a thomas.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a thomas.hu
  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése),
  újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus
  tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  2. A thomas.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos
  hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainneveire,
  az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes
  reklámfelületeire.

  4. Tilos a thomas.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy
  visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
  bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a thomas.hu weboldalon vagy azok bármely
  része módosítható vagy indexelhető.

  5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén
  Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként
  bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek
  tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői
  ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
  Ezen adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza a digitális adattartalom működésére, műszaki
  védelmi intézkedéseire vonatkozó szabályozásokat és elveket.

  Neunkirchen, 2020. 02. 06.